Een compromis opmaken? Zorg ervoor dat deze sluitend is!

Wanneer je als koper en verkoper tot een akkoord komt, kan je dit best grondig en duidelijk op papier zetten. Zo vermijd je discussies in de toekomst!

Wat houdt een compromis of onderhandse verkoopovereenkomst in? 

 

In dit document worden de modaliteiten van het akkoord vastgelegd ( vb. het goed, de prijs, de opschortende voorwaarde van financiering, … ) Partijen kunnen dit 'onderhands' opmaken. Er zijn dus geen specifieke vormvereisten waaraan dit document moet voldoen.

 

Waarom beroep doen op een vastgoedmakelaar?

De compromis is het definitieve verkoopdocument tussen koper en verkoper. Het is dan ook erg belangrijk dat alle essentiële voorwaarden en modaliteiten in de compromis worden opgenomen om de verkoop van je pand sluitend te maken.

Er zijn heel wat wettelijke informatieverplichtingen zoals het EPC, de elektrische keuring, het bodemattest, enz. die komen kijken bij de verkoop van een woning. Als professional hebben wij dan ook de nodige ervaring om een waterdichte onderhandse verkoopovereenkomst op te stellen. Dit kan je later heel wat problemen besparen.

 

Is een ondertekende compromis verplicht?

Het ondertekenen van een onderhandse verkoopovereenkomst of compromis is niet verplicht. De verkoop komt in principe tot stand doordat er een akkoord is over het goed, de prijs en de identiteit van de partijen.
Partijen kunnen dus onderling perfect een mondeling akkoord sluiten omtrent de verkoop van een onroerend goed. Maar in geval er discussie zou ontstaan, is er geen bewijsmateriaal om het gesloten akkoord aan te tonen.
Het is daarom aangewezen om hetgeen werd overeen gekomen schriftelijke vast te leggen in een onderhandse verkoopovereenkomst of compromis.

 

Het verlijden van de notariële akte

De notariële akte dient verleden te worden om de eigendomsoverdracht tussen de verschillende partijen officieel te bezegelen. De buitenwereld (de fiscus en derde personen) worden dan op de hoogte gesteld.
In België is enkel de notaris bevoegd om de verkoop naar externen toe te officialiseren. Dit dient te gebeuren door de opmaak van een authentieke akte. Hierop dient men notariskosten te betalen.
De akte wordt door de notaris aangeleverd aan het hypotheekkantoor.  De inhoud ervan wordt overgeschreven in de registers. Vanaf dan zijn er geen eigendomsaanspraken op je woning meer mogelijk van andere personen.
De notaris zal ook de fiscus op de hoogte brengen van het feit dat de woning een nieuwe eigenaar heeft. Zo kan de fiscus de verkooprechten of BTW invorderen. 

 

De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

Dit artikel werd geschreven door:

Mara Peeters

Erkend vastgoedmakelaar
0485/68.38.73
mara.peeters@vastigo.be
“ De dromen van mensen realiseren, dat is waar ik elke dag opnieuw met veel enthousiasme en passie voor ga. „